INFORMÁCIA O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV

v súlade s článkom 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 (ďalej len „GDPR“) a v súlade s §19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „Zákon“) Tieto informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov objasňujú, ako spracúvame osobné údaje a aké sú Vaše práva v prípade, ak ste osobou dotknutou týmto spracúvaním.

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE PREVÁDZKOVATEĽA

1) Podľa § 5 písm. o) zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) je prevádzkovateľom osobných údajov

KING STONE s.r.o
IČO: 50914685
DIČ: 2120522019

IČ.DPH SK2120522019
Sídlo: Zombova 15, 040 23 Košice
Registrácia : Okr. súd Košice I, odd. Sro, vl.č.41532/V

(ďalej len „Spoločnosť“)

2) Kontaktné údaje prevádzkovateľa sú:
Email: kingstone@kingtone.sk
Telefón: +421 948 430 785

3) Prevádzkovateľ nevymenoval zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.
4) Naše služby poskytujeme osobám starším ako 18 rokov.

ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Osobné údaje sú chránené pred zverejnením a použitím treťou osobou. Sú použité iba pre zaslanie objednanej zásielky a pre komunikáciu so zákazníkom.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, čísla telefónu a e-mailovú adresu.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, adresu dodania tovaru vrátane PSČ, IČI, DIČ, DIČ DPH, číslo telefónu e- mailovú adresu a meno a priezvisko kontaktnej osoby.

Predávajúci údaje o kupujúcom použije iba za účelom identifikácie kupujúceho, na realizáciu obchodu a platby, distribúciu tovaru, ďalej pri komunikácii s kupujúcim, vyhotovenie daňového dokladu.

Predávajúci sa zaväzuje, že údaje o kupujúcom neposkytne tretím osobám, okrem tých s ktorými je nevyhnutná spolupráca z dôvodu vybavenia objednávky.

PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame najmä na základe Vami udeleného súhlasu so spracúvaním svojich osobných údajov. Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním Vašich osobných údajov. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Ak ste s prevádzkovateľom uzatvorili zmluvu (alebo o uzatvorení zmluvy rokujete), spracúvanie je založené na nevyhnutnosti plniť zmluvu, v ktorej ste zmluvnou stranou, alebo vykonať opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe Vašej žiadosti. Môže ísť napr. o zmluvu o dielo, zmluvu o spolupráci a pod.

DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje spracúvame len na dobu nevyhnutnú na dosiahnutie účelu, pre ktorí boli získané. Osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu môžeme spracúvať počas celej doby trvania platnosti Vášho súhlasu, ktorá je päť rokov od jeho udelenia. Osobné údaje, ktoré sme získali za účelom podpory kandidatúry na podpisových listinách budeme uchovávať po dobu najviac 10 rokov odo dňa ich získania. Prevádzkovateľ zároveň prehlasuje, že údaje, ktoré sú po uplynutí doby uchovávania vymaže.

VAŠE PRÁVA

Ako dotknutá osoba máte právo:

1) požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa Vašej osoby: požadovať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú Vaše osobné údaje a na informácie podľa čl.15 GDPR
2) na opravu Vašich osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných údajov
3) na vymazanie Vašich osobných údajov, ak existuje dôvod podľa čl.17 GDPR
4) na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak existuje dôvod podľa čl.18 GDPR
5) na prenosnosť osobných údajov, ak je to technicky možné a v súlade s čl.20 GDPR
6) namietať spracúvanie osobných údajov podľa čl.21 GDPR
7) podať sťažnosť dozornému orgánu a právo podať návrh na začatie konania podľa §100 Zákona na Úrad na ochranu osobných údajov

Svoje práva môžete uplatniť prostredníctvom kontaktných údajov prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov nepoužíva automatizované individuálne rozhodovanie ani profilovanie.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Odoslaním formulárov z internetových stránok Spoločosti potvrdzujete, že ste sa s týmito zásadami ochrany osobných údajov oboznámili a zároveň v ich celom rozsahu prijímate.

Spoločosť môže tieto zásady ochrany osobných údajov kedykoľvek zmeniť.
Spoločnosť Vás o nových podmienkach informuje formou e-mailu a oznámením na webových stránkach prevádzkovateľa.

Tieto podmienky sú platné od 15.4. 2019.